Hvad fanden er meningen?

Mening er et begreb som kan være meget vanskeligt at definere.

Ifølge Csikszentmihalyi betyder mening ikke, at der eksisterer ét universelt mål, som alle skal stræbe efter for at opnå et meningsfuldt liv. Mening handler derimod om, at vi alle har muligheden, samt ansvaret for selv at skabe mening i vores hverdag ved at have klare mål og være fokuserede. Størrelsen på disse mål og udfordringer, som vi selv skal definere og opsøge, er underordnet.

"Så længe udfordringen indebærer klare mål, klare regler for handling og tillader koncentration og engagement, kan ethvert mål tjene til at give livet mening."

For at skabe mening i livet, er der tre betydninger af selve ordet mening, man er nødt til at forstå:

  1. Den første handler om, at mening er tæt forbundet med følelsen af målrettethed. Jo klarere et formål man har med sit liv, jo nemmere bliver det at skabe en følelse af mening. Formålet kan være af vidt forskellig karakter fra menneske til menneske. F.eks. ønskede Napoleon at opnå magt, hvorimod Moder Theresas formål i livet var at hjælpe nødstedte gennem ubegrænset kærlighed. To vidt forskellige livsmål med lige så forskellige udfald/konsekvenser, men i sidste ende har begge formål resulteret i den samme følelse af at skabe en højere mening i livet hos begge personer.
  2. Den anden betydning handler om hensigt; et mål kommer aldrig til at lykkes eller give mening, hvis ikke de mål, man sætter, omsættes til handling.
  3. Den tredje forståelse af mening handler om den balance og harmoni, man opnår ved aktivt at forsøge at skabe mening i livet. "Den, der kender sine ønsker og med hensigt arbejder på at virkeliggøre dem, vil opleve, at hans følelser, tanker og handlinger er indbyrdes afstemt og vil således opnå indre harmoni." 

For at skabe mening i livet er man derfor nødt til at være både målrettet, fokuseret og i harmoni med sig selv. På denne måde vil man være bedst muligt rustet til livets udfordringer og godt på vej til at skabe en vedvarende flow-oplevelse livet igennem.

Jesper OutzenComment